Wprowadzanie dwuznaków w kl. 1

dzieci czytaja

 1. Zestawienie ( wypowiadanie) par wyrazów różniących się głoskami: s-sz

 • Nauczyciel / rodzic wypowiada wyrazy, np.

 • kos – kosz, sum – szum i pyta o ich znaczenie

  2. Analiza i synteza słuchowa par wyrazów

 • nauczyciel / rodzic prosi

- nazwij kolejne głoski w wyrazie kos

- nazwij kolejne głoski w wyrazie kosz

- ułóż model wyrazu kos, kosz z kolorowych nakrywek

- policz, ile głosek jest w wyrazie kos

- policz, ile głosek jest w wyrazie kosz

- jaką głoskę słyszysz na końcu wyrazu kos, kosz

- czym różnią się te głoski ( s- syczy, sz- szumi)

3. Wyodrębnienie dwuznaku

 • nauczyciel / rodzic zapowiada, że głoskę szumiącą zapisuje się przez dopisanie do litery s litery z

 • demonstruje napis dwuznaku w liniaturze zwiększonej i normalnej

 • zapowiada, że te dwie litery stanowią dwuznak. Ma on wartość jednej litery, oznacza jedną głoskę i przy pisaniu nie można go oddzieleć.

 • demonstruje również dwuznaki drukowane

4. Nauka pisania dwuznaku

 • obok uprzednio zapisanych dwuznaków nauczyciel/rodzic pisze jeszcze raz dwuznak mały i wielki zwracając uwagę na sposób połączenia liter w nim

 • dziecko pisze dwuznak w zwiększonej liniaturze, a potem w zeszycie w liniaturze normalnej

5. Czytanie wyrazów z dwuznakiem oraz pisanie wyrazów z dwuznakiem

Kilka uwag:

 • przy wprowadzaniu dwuznaków rz, ch wychodzimy od analizy i syntezy wzrokowej,

 • przy tych dwuznakach należy wyjaśnić, że tę samą głoskę zapisuje się dwojako: ż-rz, h-ch,

 • przy nauce czytania nie można pominąć połączeń typu d+z, r+z, które dwuznakiem nie są, lecz oznaczają dwie odrębne głoski, np. odzywa – od+zywa, odznaka – od+znaka,

  marznąć – mar+znąć,

 • należy uczulić słuchowo na różnice między dź a dż: dżem, ale drzwi; dżungla, ale drzewo

oprac. Jolanta Kondraciuk